మస్తు ట్విస్టులతో రాజు ఇంటికి స్లాబ్ పడ్డది 😳 | My Village Show vlogs | Raju Home Update

My Village Show Vlogs
My Village Show Vlogs
نشرت على 23.11.2021

Email : [email protected]
Instagram : https://www.instagram.com/srikanth_mvs/

My Village Show Equipments :

MAIN CAMERAS :

SONY A7S3 :
SONY A7R3 : https://amzn.to/2X2jHLm
SONY A7S2 : https://amzn.to/3pA3t8L

VLOGING CAMERAS :
SONY ZV1 : https://amzn.to/2JxBRBI
CANON G7X MARK 3 : https://amzn.to/380aJou
CANON 80D : https://amzn.to/3o2iXlq

ACTION CAMERA :
GOPRO HERO 8 : https://amzn.to/382Lj9N
GOPRO HERO 9 : https://amzn.to/3aXDlRa

LENSES :
SONY 50 MM 1.8F E : https://amzn.to/38MWVNj
SONY 24-70MM / F/2.8 GM LENS : https://amzn.to/38Qsq95
SONY 70 -200 MM : https://amzn.to/3rCS6yJ

MICS :

RODE VIDEO MICRO : https://amzn.to/38NIetb
RODE WIRELESS GO : https://amzn.to/34ZQgOG
RODE VIDEOMIC NTG ON-CAMERA SHOTGUN MICROPHONE : https://amzn.to/3pEAh0h
ZOOM H6 : https://amzn.to/2MePOW6

follow us on social media :

My village show Facebook page: https://www.facebook.com/myvillageshow/

My village show Instagram: https://www.instagram.com/myvillageshow/

وقت التشغيل 00:13:14

my village show vlogs, camera, telugu vlogs, raju home, raju home tour, slab, sriram srikanth,

تعليقات: 691