ആമിക്കുട്ടിക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതാ..പണി കിട്ടിയത് പാവം അച്ഛനും🙊🤪🤣

Oru Al Mallu Family
Oru Al Mallu Family
نشرت على 25.11.2021

ആമിക്കുട്ടിക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതാ..പണി കിട്ടിയത് പാവം അച്ഛനും🙊🤪🤣
#shorts
#youtubeshorts
#shortvideo
#orualmallufamily
#sijurevavlog

وقت التشغيل 00:00:51

#shorts, #youtubeshorts, #shortvideo, #orualmallufamily, #sijurevavlog, Oru Al Mallu Family,

تعليقات: 200