വാവാ പിടികൂടിയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അണലി,ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് പേടിക്കും | Snakemaster EP 718

Kaumudy
Kaumudy
نشرت على 19.11.2021

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുരുക്കുംപുഴക്കടുത്തുള്ള ഒരുവീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് പറമ്പിൽ അണലിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വാവയെ വിളിച്ചത്.നല്ല വൃത്തിയായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം,മതിലിനോട് ചേർന്ന് കുറേ മൺ പൈപ്പുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു,അതിനകത്താണ് പാമ്പ്‌,വാവാ സുരേഷ് പൈപ്പുകൾ ഒരോന്നായി മാറ്റിത്തുടങ്ങി,പെട്ടന്ന് ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് അണലി,കുറച്ച് പൈപ്പുകൾ മാറ്റിയതും വീണ്ടും അണലി,രണ്ടാമത് കണ്ട അണലി ഇതുവരെ കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും വലുത്,കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് പേടിക്കും,കാണുക സ്നേക്ക് മാസ്റ്ററിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ്...

Vava's journey today is to a place where more than two hundred and fifty families live near Pattoor in Thiruvananthapuram district.
During the journey of Vava Suresh, many snakes have been rescued from the net, but only the king cobras have not yet been found caught in the net.
Vava arrives at the spot and sees the cobra trapped in the net. Saving the snakes trapped in the net is very dangerous…Watch this episode of Snake Master ...

A show that gets on the wild trail with Vava Suresh, Kerala’s renowned wildlife conservationist, environmentalist and nature enthusiast. Experience close encounters with the most awesome, snakes. See this master charmer have his way with the King Cobras and Kraits, Vipers and Pythons.
A man on a mission, Vava Suresh rescues snakes that have strayed from their habitats, stranded and facing threats. He releases them back in the wild.
Watch him as he flirts with them, charms them, and works his magic on them. Packed with adventure and adrenalin-kicking exploits, Snakemaster explores Kerala’s wilderness and dense forest paths to take you to the fascinating world of these deadly creatures.
On the show, Vava Suresh rescues snakes which are stranded and are facing threats and dangers of all kinds.

Subscribe for More videos :
https://goo.gl/TJ4nCn

Find us on :-
YouTube : https://goo.gl/7Piw2y
Facebook : http://goo.gl/5drgCV
Website : http://kaumudy.tv
Instagram :
https://www.instagram.com/kaumudytv
https://www.instagram.com/keralakaumudi

#Snakemaster #VavaSuresh #kaumudy

وقت التشغيل 00:21:25

snakemasterlatest, vavasureshvideos, snakemastervideos, sureshvavavideos, snakemaster, kaumudysnakemaster, snakemasterepisode, snakemasternewepisode, Keralasnakes, kaumudy tv, vavasuresh, kaumudy snake master, snakemaster vava suresh, snakesinkerala, king cobra vava suresh, Snake Bite, Vava Suresh,

تعليقات: 334
أشرطة الفيديو الموصى بها
للمعلنين
مكان لإعلانك.
Clarence was Choking, but I Saved Him
Clarence was Choking, but I Saved Him
Luke's Goldies
30,328,336