සපාකෑ සැනින් අඩපණ වන කොමොඩෝ ඩ්‍රැගන් - භයංකර සතෙක් ගැන හෙළි හෙළිදරව්වක් - Hiru News

Hiru News
Hiru News
نشرت على 23.11.2021

#Extinct #Komodo #dragon #hirunews
සපාකෑ සැනින් අඩපණ වන කොමොඩෝ ඩ්‍රැගන් - භයංකර සතෙක් ගැන හෙළි හෙළිදරව්වක් - Hiru News
Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv
Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal.
Website: www.hirunews.lk
Follow Us On
Like us on Facebook: https://www.fb.com/hirunews
Follow us via Twitter: https://twitter.com/hirunews
Follow us via Instagram - https://www.instagram.com/hirunews/

وقت التشغيل 00:02:41

Hiru tv, local news, Latest News, Breaking News, News today, Sinhala news, Sri Lanka News, Hot News, Top News, 2021-11-23, උණුසුම්, ආන්දෝලනාත්මක, ගුණාත්මක, නිවරදි, විශ්වාසදායි, ගොසිප්, ඇත්ත, දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික, තොරතුරු, Hot, New, Breaking, Sinhala, English, Gossip, Channel, politics, government,

تعليقات: 420
أشرطة الفيديو الموصى بها
للمعلنين
مكان لإعلانك.
Dube brothers on their musical jorney
Dube brothers on their musical jorney
SABC Digital News
61,409