ഷാനി സുരേഷിനെ ഹലാലായി അറക്കുന്നു | Manorama News Counter Point | Malayalam News | Sunitha Devadas

Sunitha Devadas
Sunitha Devadas
نشرت على 24.11.2021

Manorama News Live Manorama News Counterpoint| Manorama News Malayalam | Malayalam News Debate | Malayalam News | Asianet News Live TV

Tags 🔥🔥
#ManoramaNews #CounterPoint #SunithaDevadas #MalayalamNews
Manorama News Counter Point Shani Prabhakaran - Suresh - Halal
CREDIT for news clips: Manorama News
Videos used for news reporting purposes

[ Acknowledgment ]
The debate videos are used in this video for news reporting purposes. I, Sunitha Devadas, use the brief clips from above sources to identify the subject of the news report, which comes under the fair use policy of Youtube. No copyright infringement is intended from the use of the videos.
__________________________________________________________________________________

وقت التشغيل 00:14:27

sunitha devadas, malayalam news, malayalam live news, manorama news, 24 news, news live, manorama news live, manorama news counterpoint, 24 news live, asianet news, asianet news live,

تعليقات: 1,623
أشرطة الفيديو الموصى بها
للمعلنين
مكان لإعلانك.